กองการศึกษาศาสนาและวัฒนฯ

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

ส่วนที่  1

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

 

 1. ด้านกายภาพ

          1.1ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล

                   ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

                   ตำบลบาเจาะประกอบด้วย

                   หมู่ที่  1  บ้านบือเจาะ

                   หมู่ที่  3  บ้านดูกู

                   หมู่ที่  5  บ้านเปาเบาะ

                   หมู่ที่  6  บ้านบาดง

                   หมู่ที่  7  บ้านดูกูสุเหร่า

                   หมู่ที่  8  บ้านบือเจาะ 2

                  

          สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  ตั้งอยู่บ้านเลขที่    ถนนบาเจาะ– บ้านทอน  ตำบลบาเจาะ  อำเภอบาเจาะ  จังหวัดนราธิวาส  96170 

โทร. 073 – 709885 ,  โทรสาร. 073 – 709885

          1.2  ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดเทจากทิศตะวันตกสู่ตะวันออก  ซึ่งค่อยๆลาดเทลงเป็นที่ราบลุ่ม

โดยเริ่มจากพื้นที่ภูเขาในหมู่ที่6 สู่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7   สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก

           1.3  ลักษณะภูมิอากาศ

สภาพภูมิอากาศ  มี 2 ฤดู  คือฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยฤดูร้อนจะเริ่มเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ -  เมษายน และฤดูฝนจะเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคม - มกราคม 

จะเริ่มมีฝนตกหนักติดต่อกันไปถึงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม  โดยจะมีฝนตกหนักในเดือนพฤศจิกายน

         

 1. ด้านการเมืองหรือการปกครอง

          2.1  เขตการปกครอง

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลบาเจาะ เมื่อวันที่ 16ธันวาคม2539ตั้งอยู่ในตอนกลางของอำเภอบาเจาะ ห่างจาก

ที่ว่าการอำเภอบาเจาะประมาณ  2 กิโลเมตรห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 28 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน และมีพื้นที่บางส่วน

ของหมู่บ้านในเขตเทศบาลเจาะ  จำนวน 5 หมู่บ้าน

          - มีเนื้อที่  21.69   ตารางกิโลเมตร (13,556.25 ไร่) 

 มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                   ทิศเหนือ           ติดต่อกับตำบลกาเยาะมาตี ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7

                   ทิศใต้               ติดต่อกับตำบลลุโบ๊ะสาวอ ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8

                   ทิศตะวันออก    ติดต่อกับตำบลบาเระใต้  ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ที่ 7, 8และหมู่ที่ 5

                   ทิศตะวันตก      ติดต่อกับเทือกเขาบูโด และอำเภอรามัน  ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ที่ 6

 

จำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ

                     หมู่ที่ บ้านบือเจาะ (อบต.บางส่วน)

                     หมู่ที่ บ้านดูกู (อบต.บางส่วน)

                     หมู่ที่ บ้านเปาเบาะ (อบต.บางส่วน)

                     หมู่ที่ บ้านบาดง (อบต.บางส่วน)

                     หมู่ที่ บ้านดูกูสุเหร่า (อบต.เต็มพื้นที่)

                     หมู่ที่ บ้านบือเจ๊าะ 2 (อบต.บางส่วน)

         

2.2  การเลือกตั้ง

                   การเมือง การบริหาร

          องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะครั้งล่าสุด เมื่อวันที่  19  ตุลาคม  2556 

โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังนี้

 

สรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารตำบลบาเจาะ

 

วันที่  19  ตุลาคม   2556

เขตเลือก

ตั้ง

หมู่ที่

 

จำนวนผู้มี

สิทธิเลือกตั้ง

การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง

บัตรไม่ประสงค์

หมายเหตุ

ผู้มาใช้สิทธิ

บัตรเสีย

ลงคะแนน

ที่

 

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

จำนวน

ร้อยละ

 

1

บือเจ๊าะ

278

260

93.52

13

5

1

0.38

 

3

ดูกู

628

521

82.96

32

6.14

2

0.38

 

5

เปาเบาะ

245

231

94.28

5

2.16

1

0.43

 

6

บาดง

309

280

90.61

6

2.14

1

0.35

 

7

ดูกูสุเหร่า

587

503

85.56

11

2.18

2

0.39

 

8

บือเจ๊าะ 2

352

317

90.05

8

2.52

1

0.31

 

รวมทั้งสิ้น

2,399

2,112

88.03

75

3.55

8

0.37

 

 

       หมายเหตุ ****    1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง

 

 1. ผู้บริหารท้องถิ่นเลือกตั้งแบบรวมเขตเลือกตั้ง

 

 1. ประชากร

          3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

 

หมู่ที่

 

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

ครัวเรือนทั้งสิ้น

(ที่มีอยู่จริง)

จำนวนราษฎร

(คน)

ทั้งสิ้น

ชาย

หญิง

1

บ้านบือเจ๊าะ

98

519

252

267

3

บ้านดูกู

242

1053

516

567

5

บ้านเปาเบาะ

76

353

171

182

6

บ้านบาดง

91

552

278

274

7

บ้านดูกูสุเหร่า

187

945

460

485

8

บ้านบือเจ๊าะ 2

121

553

267

286

รวม

815

3,975

1,944

2,033

 

ที่มา :  ที่ทำการปกครองอำเภอบาเจาะ(  ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เดือน มีนาคม  2562)

 

          3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร

 

หญิง

ชาย

หมายเหตุ

จำนวนประชากรเยาวชน

575 คน

600 คน

อายุต่ำกว่า 18 ปี

จำนวนประชากร

1,178 คน

1,131 คน

อายุ 18-60 ปี

จำนวนประชากรผู้สูงอายุ

231 คน

185 คน

อายุมากกว่า 60 ปี

รวม

1,984 คน

1,916 คน

ทั้งสิ้น 3,900 คน

 

 1. สภาพทางสังคม

          4.1  การศึกษา

                   จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า  ประชากรอายุ  15 – 60  ปี  ร้อยละ  80  อ่าน  เขียน  ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ 

เด็กอายุ  6 – 14ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าและที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำร้อยละ 92 

ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือการศึกษาในตำบลไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบล

ได้จัดกิจกรรมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  การสนับสนุนวัสดุในการฝึกทักษะเด็ก  อาหารเสริมนม  อาหารกลางวัน  ส่วนทางโรงเรียนในพื้นที่ก็สนับสนุนวัสดุ

อุปกรณ์การเรียนการสอน  พร้อมทั้งอาหารกลางวัน  และร่วมกันจัดกิจกรรมต่างๆ  กับทางโรงเรียน

 

การศึกษา  ข้อมูล  ณ  ปัจจุบัน

สังกัด

สพฐ.

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

1.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจาะ

2. โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในพื้นที่ตำบลบาเจาะ

(ระดับประถมศึกษา)

          -  โรงเรียนบ้านดูกู

3. โรงเรียนตาดีกา  ในพื้นที่ตำบลบาเจาะ

          -  โรงเรียนตาดีกา  หมู่ที่  1

          -  โรงเรียนตาดีกา  หมู่ที่  3

          -  โรงเรียนตาดีกา  หมู่ที่  5

          -  โรงเรียนตาดีกา  หมู่ที่  6

          -  โรงเรียนตาดีกา  หมู่ที่  7

          -  โรงเรียนตาดีกา  หมู่ที่  8

 

 

จำนวน  1 โรงเรียน

จำนวน  1  ศูนย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อมูลโรงเรียนบ้านดูกู ณ วันที่   10 มิถุนายน  2559

 

ชั้น/ปี
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
19
18
37
อนุบาล 2
10
11
21
ประถมศึกษาปีที่ 1
15
13
18
ประถมศึกษาปีที่ 2
11
9
20
ประถมศึกษาปีที่ 3
9
8
17
ประถมศึกษาปีที่ 4
9
17
26
ประถมศึกษาปีที่ 5
17
17
34
ประถมศึกษาปีที่ 6
20
14
34
รวม
110
107
217

 ข้อมูลโรงเรียนบ้านดูกู ณ วันที่   10 มิถุนายน  2559

 

2559

ชาย

หญิง

18

15

รวม   33   คน  

 

4.2  สาธารณสุข

               ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ไม่มีสถานพยาบาลแต่มีศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน  จำนวน  6  แห่ง

                   (2)  สถานการณ์ / ปัญหาสุขภาพ  (ตำบลบาเจาะ)

                         -  โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา

      1.โรคไข้เลือดออก

      2.โรคไข้มาลาเรีย

      3.โรคมือเท้าเปื่อย

      4.โรคอุจจาระร่วง 

          4.3  อาชญากรรม

                   องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะมีอาชญากรรมเกิดขึ้น  ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้

ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว  คือ  การติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ  รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ  จุดสกัด  จุดบริการ  ในช่วงเทศกาล

ที่มีวันหยุดหลายวัน  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน  แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นในชุมชน  การแก้ปัญหาคือการแจ้ง

เตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน  การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ  การขอกำลังจากผู้นำ  อปพร.  เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง  สิ่งที่สำคัญ

ในการป้องกันภัย  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการเฝ้าระวังเหตุ  ช่วยเหลือดูแลกัน  มีอะไรให้ช่วยเหลือกัน  สร้างความสามัคคีในชุมชน

         

4.4  ยาเสพติด

                   ปัญหายาเสพติดในเขตตำบลบาเจาะ  จากการที่ทางสถานีตำรวจหรือข้อมูลจากอำเภอแจ้งบำบัดผู้ติดยาเสพติดให้กับองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบนั้น  พบว่าในเขตตำบลมีผู้ติดยาเสพติดอยู่ในพื้นที่ไม่มากนัก  หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ  การแก้ไขปัญหา

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น  เช่น  การรณรงค์  การประชาสัมพันธ์  การแจ้งเบาะแส  การฝึกอบรมให้ความรู้ 

ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นเข้ามาดูแล  ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

         

4.5  การสังคมสงเคราะห์

                   องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์  ดังนี้

 • ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ  และผู้ป่วยเอดส์
 • รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • ประสานทำบัตรผู้พิการ
 • ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้  รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง
 • ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน

 

 1. ระบบบริการพื้นฐาน

          5.1  การคมนาคมขนส่ง

                   เส้นทางการคมนามที่ใช้ติดต่อในเขตพื้นที่ตำบลแม่หวาดและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

 1. ทางหลวงแผ่นดิน 
 • หมายเลข  4155  บาเจาะ– บ้านทอน
 • หมายเลข 412 สายเพชรเกษม
 1. สะพาน

                             -  สะพานมีจำนวน  -  สะพาน

 1. การจัดการขนส่งมวลชน

                             -  รถทัวร์สไหงโกลก– กรุงเทพฯ

                             -  รถทัวร์สุไหงโกลก– ภูเก็ต

                             -  รถตู้นราธิวาส– หาดใหญ่

                             -  รถตู้นราธิวาส– ยะลา

                             -  รถ– ยะลา

                                     

5.2  การไฟฟ้า

    หมู่บ้านที่อยู่ในเขตตำบลแม่มีจำนวนทั้งสิ้น                788     ครัวเรือน

    มีไฟฟ้าใช้                                มีจำนวน              758     ครัวเรือน

    มีไฟฟ้าโซล่าเซลใช้                   มีจำนวน                -        ครัวเรือน

    ไม่มีไฟฟ้าใช้                            จำนวน                 30      ครัวเรือน

          5.3  การประปา

                             แหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลบาเจาะส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลมาจากไหล่เขามาเป็นลำธารขนาดเล็ก และบึง น้ำตกและ

ประปาหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ก็มีบ่อน้ำขุดสำหรับอุปโภคบริโภค  แต่ช่วงหน้าแล้งน้ำในลำธารที่ไหลมาจากไหล่เขาก็จะมีน้ำค่อนข้างน้อยทำให้ประชาชน

ในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอในการใช้อุปโภค  บริโภค  และทำการเกษตร  และแหล่งน้ำเราได้มาจาก  2  แหล่งน้ำด้วยกัน  ประกอบด้วย

 1. แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                -  แม่น้ำ             จำนวน          -      แห่ง

                                -  ห้วย/ลำธาร     จำนวน          -      แห่ง

                                -  คลอง             จำนวน          2     แห่ง

                                -  หนอง/บึง        จำนวน          -      แห่ง

                                  -  น้ำตก             จำนวน          -      แห่ง

 1.   แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

                                  -  อ่างเก็บน้ำ       จำนวน          -      แห่ง

                                -  ฝายน้ำ            จำนวน         3      แห่ง

                                -  ประปาหมู่บ้าน   จำนวน         3      แห่ง

          5.4  โทรศัพท์

                   จำนวนเครือข่ายการใช้โทรศัพท์ยังไม่มีสัญญาณที่ทั่วถึง  แบ่งเป็นส่วนดังรายละเอียดดังนี้

                             -  จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล         จำนวน           -       หมายเลข

                             -  จำนวนชุมสายโทรศัพท์             จำนวน           -       ชุมสาย

                             -  หอกระจายข่าวหมู่บ้าน              จำนวน           6       หมู่บ้าน

                             -  โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีสัญญาณ    จำนวน           -        หมู่บ้าน

          5.5  ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ  ครุภัณฑ์

                   ไปรษณีย์หลักอยู่ที่เขตเทศบาลตำบลบาเจาะ  รับสินค้าที่ไปรษณีย์ตำบลแม่หวาดไปยังหมู่บ้านของตนเอง  เพื่อนำจดหมายและพัสดุ

ไปส่งให้ประชาชนเขตรับผิดชอบของตน

 1. ระบบเศรษฐกิจ

         

6.1  การเกษตร

                   ประชากรในพื้นตำบลบาเจาะ  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ  ได้แก่  ยางพารา  สวนผลไม้

ได้แก่  ทุเรียน  ลองกอง  มังคุด  เงาะ  ฯลฯ

 • อาชีพเกษตรกรรม
 • อาชีพเลี้ยงสัตว์
 • อาชีพค้าขาย
 • อาชีพรับจ้างทั่วไป

6.2  การปศุสัตว์

                   ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริม  เช่น  การเลี้ยงไก่  เลี้ยงเป็ด  เลี้ยงวัว  เลี้ยงแพะ 

 

          6.3  การบริการ

                   พื้นที่มีสถานที่ให้บริการ  ดังรายละเอียดดังนี้

 • ร้านอาหาร จำนวน                                    5        แห่ง
 • ปั้มน้ำมันหลอด จำนวน                              1        แห่ง
 • ร้านบริการ ล้าง อัดฉีด รถยนต์ จำนวน           1        แห่ง
 • ร้านขายของชำ จำนวน                              16      แห่ง
 • ร้านขายปลีก ส่ง ทางอินเตอร์เน็ต จำนวน       1        แห่ง
 • ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้า จำนวน               1        แห่ง

 

 1. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

 

อบต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

ครัวเรือน

พื้นที่ (ไร่)

(ครัวเรือน)

บ้านบือเจ๊าะ

252

267

98

0

บ้านดูกู

516

567

242

0

บ้านเปาเบาะ

171

182

76

0

บ้านบาดง

278

274

91

0

บ้านดูกูสุเหร่า

460

485

187

0

บ้านบือเจ๊าะ 2

267

286

121

0

สรุปรวม

1944

2031

815

0

 

               7.1   การเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจ

คือ ยางพาราข้าวนาปี  มะพร้าว  ลองกอง  มังคุด  ทุเรียน   เป็นต้น  สรุปได้ดังนี้

       ด้านการเกษตร

หมู่บ้าน

ชุมชน

นาข้าว

ไร่/ครัวเรือน

สับปะรด

ไร่/ครัวเรือน

ลองกอง

ไร่/ครัวเรือน

เงาะ

ไร่/ครัวเรือน

มังคุด

ไร่/ครัวเรือน

สละ

ไร่/ครัวเรือน

ทุเรียน

ไร่/ครัวเรือน

ยาง

ไร่/ครัวเรือน

ไร้อ้อย

ไร่/ครัวเรือน

มะพร้าว

ไร่/ครัวเรือน

ไร่มันสำปะหลัง

ไร่/ครัวเรือน

ม.1

55/446

6/3

51/138

9/18

15/13

 

10/7

60/120

2/3

55/210

 

ม.3

90/485

9/3

45/161

15/29

21/13

 

18/13

145/1155

2/1

53/197

6/1

ม.5

168/870

6/1

28/97

10/17

19/10

 

19/123

35/55

 

59/258

1/1

ม.6

30/195

 

26/66

9/12

9/12

 

36/30

140/912

 

5/134

 

ม.7

155/675

 

25/81

2/4

7/6

10/10

12/8

25/139

 

10/30

 

ม.8

80/557

 

32/49

11/10

8/8

 

9/5

35/129

 

19/58

 

รวม

578/3,228

21/7

207/592

56/60

79/62

10/10

104/75

440/2600

4/4

201/887

7/3

 

 

 1. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

          8.1  การนับถือศาสนา

                    ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม  คิดเป็นร้อยละ  100

                      มีมัสยิด        8        แห่ง

                      สุเหร่า         6        แห่ง

         

8.2  ประเพณีและงานประจำปี

                    -  ประเพณีวันอีด (ฮารีรายอ)     

                   -  ประเพณีวันอาสูรอ

                   - ประเพณีวันเมาลิด

                   -  ประเพณีมหกรรมผลไม้และของดีเมืองบาเจาะฯลฯ

         

8.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ภาษาถิ่น

                   ภูมิปัญญาท้องถิ่น

                   ประชาชนในเขตตำบลบาเจาะได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ได้แก่  วิธีการสานตะกร้าไว้ใช้ในครัวเรือน  วิธีการจับปลาตามธรรมชาติเพื่อให้ปลาไม่สูญพันธุ์  วิธีการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า  น้ำมันสมุนไพรที่ใช้กันทั่วไป  และชาวมุสลิมก็มีการทำชุดขันหมากหรือภาษาอิสลามเรียกว่า “บุหงาซีเละ”   ถ้าเป็นพวกอาหารการกินก็จะมี  กล้วยฉาบ  ปลาส้ม  ทุเรียนทอด  เป็นต้น

                   ภาษาท้องถิ่น

                   -  ภาษามาลายู            คิดเป็นร้อยละ  100

                  

          8.4  สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

                   ประชาชนในเขตตำบลบาเจาะได้ผลิตองใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง  ได้แก่  ไม้กวาดดอกหญ้า  ตะกร้าสานพลาสติก  กล้วยฉาบ 

 

 1. ทรัพยากรธรรมชาติ

          9.1  น้ำ

                   น้ำที่ใช้ในการอุปโภค  บริโภค  เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝนและน้ำป่าที่ไหลลงมาจากภูเขาเป็น

ลำธาร  ห้วย  หนอง บึง  และน้ำตก  พร้อมทั้งมีการสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง  ซึ่งจะมาต่อท่อระบบส่งน้ำทำเป็นประปาหมู่บ้าน 

แต่ก็ยังไม่เพียงพอในช่วงเหน้าแล้งเพราะฝนไม่ตกน้ำที่ไหลจากไหล่เขาลงมาลำธารแห้งไม่มีน้ำกักเก็บได้  ก็จะมีความลำบากในการใช้น้ำอุปโภค บริโภค 

และทางการเกษตรไม่เพียงพอ

          9.2  ป่าไม้

                   ป่าไม้ในเขตตำบลบาเจาะจะเป็นไม้ยืนต้น  ถ้าเข้าไปในเขตป่าด้านบนของภูเขาจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่  เป็นป่าดงดิบชื้นมีความอุดมสมบูรณ์

ของทรัพยากรป่าไม้  และเมื่อเข้าเขตพื้นที่ทำกินของประชาชนป่าไม้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ยางพารา  และเป็นต้นไม้สวนผลไม้ของประชาชนเป็นจำพวกต้น

ทุเรียน  ต้นลองกอง  ต้นมังคุด  ต้นเงาะ  เป็นต้น

         

9.3  ภูเขา

                   ในเขตตำบลบาเจาะส่วนใหญ่เป็นภูเขา  มีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อย  และพื้นที่ทำกินของประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาและทุ่งนา

 

 1. การแก้ปัญหาในพื้นที่

1)  สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน  โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน  ไม่ว่าจะเป็น  อำเภอ  ตำรวจ  โรงพยาบาล  สาธารณสุข  ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ  กับชุมชน 

ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความคุ้มครองทางสังคม  มีความเป็นกลาง  รับทราบปัญหาและเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชน

          2)  กระจายเงินอุดหนุนช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมกัน

          3)  ส่งเสริม  สนับสนุน  ทางด้านการศึกษา  โดยการสนับสนุนจัดกิจกรรมให้เด็กได้รับความรู้ต่างๆ

          4)  อำนวยความสะดวก  ประสานงาน  ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากินและน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ของชุมชน  เพื่อพลิกวิกฤต

ให้เป็นโอกาส

          5)  ส่งเสริมกิจกรรมให้ชุมชนปลอดสิ่งเสพติด  เช่น  จัดกิจกรรมให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรม

          6)  ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนให้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

          7)  สร้างกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของประชาชน

 

******************************************