กองการศึกษาศาสนาและวัฒนฯ

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการกจริต ๔ ปี พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๔

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง และคณะกรรมการประเมินผลและติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

 ส่วนที่ ๑ บทนำ

 ส่วนที่ ๒ (๑) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔)

 ส่วนที่ ๒ (๒) บัญชีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

 ส่วนที่ ๓ รายละเอียดโครงการ กิจกรรม  มาตรการ

 แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง

 แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตนเอง การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น