ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี2563

 ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี2562

 ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี2559