กองการศึกษาศาสนาและวัฒนฯ

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

 

 

 

                                    ข้อบัญญัติงบประมาณ  ปี 2564

                                    ข้อบัญญัติงบประมาณ  ปี 2563

                                    ข้อบัญญัติงบประมาณ  ปี 2562

                                    ข้อบัญญัติงบประมาณ  ปี 2559