กองการศึกษาศาสนาและวัฒนฯ

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลาตรวจรับพัสดุ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง แจ้งกำหนดวัน เวลาตรวจรับพัสดุ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบือเจ๊าะ - กระทุง

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายต้นตาล - กูโบร์แชมะ หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนารีบีซู หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบือแนโตะฆี หมู่ที่ 5 ตำบลบาเจาะ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง จ้างเหมาโครงการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย โดยการซ่อมคันดินคลองส่งน้ำ สายส้มป่อย หมู่ที่3 ตำบลบาเจาะ

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง เรื่อง จ้างเหมาโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1 ตำบล 1 สนาม หมู่ที่7

ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จำนวน 12 ตัว