การเปิดเผยราคากลาง

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการอาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ณ บ้านดูกสุเหร่า หมู่ที 7 บาเจาะ

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์ ณ บ้านดูกูสุเหร่า หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาประจำตำบล ณ บ้านดูกูสุเหร่า หมู่ที่ 7 ตำบลบาเจาะ

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย โดยซ่อมคันดินคลองส่งน้ำสายส้มป่อย หมู่ที่ 3

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบือแนโต๊ะฆี ช่วงที่ 2 ณ บ้านเปาะเบาะ หมู่ที่ 5

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบือแนโต๊ะฆี ณ บ้านเปาะเบาะ หมู่ที่ 5

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างสนามฟุตซอล 1 ตำบล 1 สนาม ณ บ้านดูกูสุเหร่า หมู่ที่ 7

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบือเจ๊าะ - กระทุง ณ บ้านบือเจ๊าะ หมู่ที่ 1

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคินกรีตเสริมเหล็กสายต้นตาล- กูโบแชมะ ณ บ้านดูกู หมู่ที่ 3

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกนีตเสรมเหล็กสายนารีบีซู ณ บ้านบาดง หมู่ที่ 6

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านดูกูสุเหร่า ม.7 2559

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่บ้านบือเจ๊าะ ม.1 2559

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการบุกเบิกถนนในหมู่บ้าน สายมัสยิด ม.8 2559

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน 2559

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการซ่อมแซมถนน คสล. พร้อมคูระบายน้ำ สายบือเจาะ-กระทุ่ง 2559

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา สายมัสยิดโตะปาโจ

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการบุกเบิกถนนในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จำนวน 12 ตัว

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็ก สายซูวี

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายปอเนาะทุ่งนา

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการซ่อมแซมผิวลูกรัง สายทุ่งนาฆูเราะห์

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.พร้อมฝา สายสุเหร่า-ปอเนาะ

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลส์ติกคอนกรีด สายปูลา-รามัน

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีดเสริมเหล็กพร้อมท่อหลอดใต้ถนนบ้านบือเจ๊าะ2 ม.8 ต.บาเจาะ จ.นราธิวาส

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายเปาเบาะ-ทุ่งนา ม.5

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมฝายน้ำล้น สายปูลา-พงจือรินิง

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง แอสฟัลส์ติกคอนกรีด แบบ over lay หมู่ที่ 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโคงการก่อสร้างถนน คสล.สายกูโบร์บือเจ๊าะทุ่งนา หมู่ที่8 ต.บเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

การเปิดเผยราคากลางและคำนวนราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 1,5,6,7,8 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

รับเรื่องข้อร้องเรียน ร้องทุกข์