โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน7วันอันตราย

      โครงการตั้งจุดตรวจบริการประชาชน 7วันอันตราย ไป-กลับปลอบภัย ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562