วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562  ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ