โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อนประจำปีงบประมาณ 2562

โครงการอบรมจริยธรรมภาคฤดูร้อน  ประจำปีงบประมาณ 2562

ระหว่างวันที่ 11 - 15  เดือนเมษายน  พ.ศ.2562

ณ มัสยิดเปาเบาะ  ม.5  ต.บาเจาะ  อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส

***************************

รับเรื่องข้อร้องเรียน ร้องทุกข์