กองการศึกษาศาสนาและวัฒนฯ

งานจัดเก็บและพัฒนารายได้

 

 

 

 

ทะเบียนปราชญ์สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

 

ฐานข้อมูลลานกีฬาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

 

ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน(SAR)