ITA 2566

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ
หมวด:
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน
   01 โครงสร้างการบริหารงาน    02 ข้อมูลผู้บริหาร
   03 อำนาจหน้าที่    04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
   05 ข้อมูลการติดต่อ    06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
   07 ข่าวประชาสัมพันธ์    08 Q&A
   09 Social Network  
      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
   10 แผนการดำเนินงาน ประจำปี     11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6       เดือน
   12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี    13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
   14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ    15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
   16 รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ    17 E-Service
      ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
   18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี    19 รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
        รอบ 6 เดือน
   20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี    21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนการจัดหาพัสดุ
   22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ    23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ รายเดือน
   24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี  
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
   25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล    26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
   27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล    28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร ประจำปี
         ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส
   29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
   31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี    32 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   33 การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม  
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต
          ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
   34 นโยบายไม่รับของขวัญ (์No Gife Policy)    35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
   36 การประมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี    37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
   38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร    39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
   40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต    41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี
        ตัวชี้วัดย่อย 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
   42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน    43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
       โปร่งใสภายในหน่วยงาน
     - คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะที่ ๒๖/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ