ระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่น

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

ระเบียบแผนพัฒนาท้องถิ่น

ซักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๖) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลด
คู่มือรวมระเบียบ กฎหมาย และแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาพื้นที่ในระดับอำเภอและตำบล พ.ศ. ๒๕๖๒ ดาวน์โหลด
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดาวน์โหลด