เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ
หมวด:

สถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบูเกะตา
ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม - มีนาคม)

 

เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
  ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 22
  ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด 25
  ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ 4
  ยื่นคำขอผู้ป่วยเอดส์  -
  ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพาณิชย์ 6
  ยื่นคำขอใช้บริการติดประกาศที่ดิน 20
  ยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 7
  ยื่นคำขอถังขยะ 30
  ยื่นคำขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล 10
  ยื่นคำขอใช้บริการรถดับเพลิง/บริการน้ำ 6
  ยื่นคำขอใช้บริการสนามกีฬา -
  ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ -
  ยื่นชำระภาษีป้าย 8
  ยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน -
  ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 1
  ยื่นคำขอร้องทุกข์ 1