ร่วมงานเปิดพิธีป้ายหมู่บ้านและมอบปัจจัยการผลิต

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   ร่วมงานเปิดพิธีป้ายหมู่บ้านและมอบปัจจัยการผลิต โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ2559 กิจกรรมหมู่บ้านเกษตรต้นแบบ วันที่ 17 สิงหาคม 2559 ณ มัสยิดบ้านดูกูสุเหร่า หมู่ที่7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส