ข้อบัญญัติอบต.บาเจาะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์

เขียนโดย ซูไฮดา ยะปาร์

                                                                                 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2565