ข้อมูลพื้นฐาน

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ
หมวด:

 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

1. ด้านกายภาพ

    1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือชุมชนหรือตำบล ที่ตั้งของหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประกอบด้วย

                  - หมู่ที่ 1 บ้านบือเจาะ

                  - หมู่ที่ 3 บ้านดูกู

                  - หมู่ที่ 5 บ้านเปาเบาะ

                  - หมู่ที่ 6 บ้านบาดง

                  - หมู่ที่ 7 บ้านดูกูสุเหร่า

                  - หมู่ที่ 8 บ้านบือเจาะ 2

        สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ หมู่ที่ 7 ถนนบาเจาะ – บ้านทอน ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 96170 โทร. 073 – 709885 , โทรสาร. 073 – 709885

    1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                สภาพภูมิประเทศตำบลบาเจาะ มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ลาดจากทิศตะวันตกสู่ตะวันออก ซึ่งค่อยๆลาดลงเป็นที่ราบลุ่ม โดยเริ่มจากพื้นที่ภูเขาในหมู่ที่ 6 สู่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 8 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 7 สภาพดินเป็นดินร่วนปนทรายเหมาะแก่การเพาะปลูก

    1.3 ลักษณะภูมิอากาศ

                สภาพภูมิอากาศ มี 2 ฤดู คือฤดูร้อนกับฤดูฝน โดยฤดูร้อนจะเริ่มเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ - เมษายน และฤดูฝนจะเริ่มในช่วงเดือนพฤษภาคม - มกราคม จะเริ่มมีฝนตกหนักติดต่อกันไปถึงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคม โดยจะมีฝนตกหนักในเดือนพฤศจิกายน

2. ด้านการเมืองหรือการปกครอง

    2.1 เขตการปกครอง

               องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะได้ยกฐานะมาจากสภาตำบลบาเจาะ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2539 ตั้งอยู่ในตอนกลางของอำเภอบาเจาะ ห่างจากที่ว่าการอำเภอบาเจาะประมาณ 2 กิโลเมตรห่างจากที่ตั้งศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 28 กิโลเมตร ประกอบด้วยหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน และมีพื้นที่บางส่วนของหมู่บ้านในเขตเทศบาลเจาะ จำนวน 5 หมู่บ้าน

              มีเนื้อที่ 21.69 ตารางกิโลเมตร (13,556.25 ไร่) มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

                     - ทิศเหนือ        ติดต่อกับตำบลกาเยาะมาตี ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 7

                     - ทิศใต้           ติดต่อกับตำบลลุโบ๊ะสาวอ ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 8

                     - ทิศตะวันออก   ติดต่อกับตำบลบาเระใต้ ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ที่ 7, 8และหมู่ที่ 5

                     - ทิศตะวันตก     ติดต่อกับเทือกเขาบูโดและอำเภอรามัน ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ที่ 6

              จำนวนหมู่บ้านในเขตรับผิดชอบ

                     - หมู่ที่ 1 บ้านบือเจาะ (อบต.บางส่วน)

                     - หมู่ที่ 3 บ้านดูกู (อบต.บางส่วน)

                     - หมู่ที่ 5 บ้านเปาเบาะ (อบต.บางส่วน)

                     - หมู่ที่ 6 บ้านบาดง (อบต.บางส่วน)

                     - หมู่ที่ 7 บ้านดูกูสุเหร่า (อบต.เต็มพื้นที่)

                     - หมู่ที่ 8 บ้านบือเจ๊าะ 2 (อบต.บางส่วน)

    2.2 การเลือกตั้ง

                     การเมือง การบริหาร

                     องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะครั้งล่าสุด เมื่อวันที่ 19ตุลาคม 2556 โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งดังนี้

                     สรุปผลการใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารตำบลบาเจาะ

                                    วันที่ 19 ตุลาคม 2556 เขตเลือกตั้ง

 เขตเลือกตั้ง   หมู่ที่   จำนวนผู้มีผู้มาใช้สิทธิ  การใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้ง     บัตรไม่ประสงค์   หมายเหตุ
 ผู้มาใช้สิทธิ   บัตรเสีย   ลงคะแนน   
 จำนวน  ร้อยละ  จำนวน  ร้อยละ  จำนวน  ร้อยละ  
1 บือเจ๊าะ 278 260 93.52 13 5 1 0.38  
3 ดูกู 628 521 82.96 32 6.14 2 0.38  
5 เปาเบาะ 245 231 94.28 5 2.16 1 0.43  
6 บาดง 309 280 90.61 6 2.14 1 0.35  
7 ดูกูสุเหร่า 587 503 85.56 11 2.18 2 0.39  
8 บือเจ๊าะ 2 352 317 90.05 8 2.52 1 0.31  
รวมทั้งสิ้น 2,399 2112 88.03 75 3.55 8 0.37  

                   หมายเหตุ ****    1. สมาชิกสภาท้องถิ่นเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง
                                            2. ผู้บริหารท้องถิ่นเลือกตั้งแบบรวมเขตเลือกตั้ง

3. ประชากร  

     3.1  ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

 

               ที่มา :  ที่ทำการปกครองอำเภอบาเจาะ (ข้อมูล  ณ  วันที่  30  เดือน มีนาคม  2562)

    3.2  ช่วงอายุและจำนวนประชากร

4. สภาพทางสังคม

     4.1 การศึกษา

          จากการสำรวจข้อมูลพื้นฐานพบว่า ประชากรอายุ 15 – 60 ปี ร้อยละ 80 อ่าน เขียน ภาษาไทยและคิดเลขอย่างง่ายได้ เด็กอายุ 6 – 14 ปี ร้อยละ 100 ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ได้เรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หรือเทียบเท่าและที่ไม่ได้เรียนต่อมีงานทำร้อยละ 92 ด้านการศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ปัญหาคือการศึกษาในตำบลไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเมืองใหญ่ได้ การแก้ปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลได้จัดกิจกรรมให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนวัสดุในการฝึกทักษะเด็ก อาหารเสริมนม อาหารกลางวัน ส่วนทางโรงเรียนในพื้นที่ก็สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน พร้อมทั้งอาหารกลางวัน และร่วมกันจัดกิจกรรมต่าง ๆ กับทางโรงเรียน

                              การศึกษา ข้อมูล ณ ปัจจุบัน

                               ข้อมูลโรงเรียนบ้านดูกู ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

                             ข้อมูลโรงเรียนบ้านดูกู ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2559

 

     4.2 สาธารณสุข

           ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ไม่มีสถานพยาบาลแต่มีศูนย์บริการสาธารณสุขมูลฐานประจำหมู่บ้าน จำนวน 6 แห่ง 2) สถานการณ์ / ปัญหาสุขภาพ (ตำบลบาเจาะ)

โรคที่ต้องเฝ้าระวังทางด้านระบาดวิทยา

                - 1.โรคไข้เลือดออก

                - 2.โรคไข้มาลาเรีย

                - 3.โรคมือเท้าเปื่อย

                - 4.โรคอุจจาระร่วง

     4.3 อาชญากรรม

          องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะมีอาชญากรรมเกิดขึ้น ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ดำเนินการป้องกันการเกิดเหตุดังกล่าว คือ การติดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดที่เป็นที่สาธารณะ รวมทั้งได้ตั้งจุดตรวจ จุดสกัด จุดบริการ ในช่วงเทศกาลที่มีวันหยุดหลายวัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน แต่ปัญหาที่พบเป็นประจำคือการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่นในชุมชน การแก้ปัญหาคือการแจ้งเตือนให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลานของตน การขอความร่วมมือไปยังผู้นำ การขอกำลังจากผู้นำ อปพร. เพื่อระงับเหตุไม่ให้เกิดความรุนแรง สิ่งที่สำคัญในการป้องกันภัย ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีการเฝ้าระวังเหตุ ช่วยเหลือดูแลกัน มีอะไรให้ช่วยเหลือกัน สร้างความสามัคคีในชุมชน

     4.4 ยาเสพติด

           ปัญหายาเสพติดในเขตตำบลบาเจาะ จากการที่ทางสถานีตำรวจหรือข้อมูลจากอำเภอแจ้งบำบัดผู้ติดยาเสพติดให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลทราบนั้น พบว่าในเขตตำบลมีผู้ติดยาเสพติดอยู่ในพื้นที่ไม่มากนัก หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ช่วยสอดส่องดูแลอยู่เป็นประจำ การแก้ไขปัญหาขององค์การบริหารส่วนตำบลสามารถทำได้เฉพาะตามอำนาจหน้าที่เท่านั้น เช่น การรณรงค์ การประชาสัมพันธ์ การแจ้งเบาะแส การฝึกอบรมให้ความรู้ ถ้านอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ก็เป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นเข้ามาดูแล ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้ให้ความร่วมมือมาโดยตลอด

     4.5 การสังคมสงเคราะห์

           องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการด้านสังคมสงเคราะห์ ดังนี้

                 - ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์

                 - รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

                 - ประสานทำบัตรผู้พิการ

                 - ตั้งโครงการช่วยเหลือผู้ยากจน ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง

                 - ตั้งโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านคนจน

5. ระบบบริการพื้นฐาน

     5.1 การคมนาคมขนส่ง

           เส้นทางการคมนามที่ใช้ติดต่อในเขตพื้นที่ตำบลแม่หวาดและพื้นที่ใกล้เคียงมีดังนี้

                   1. ทางหลวงแผ่นดิน

                               - หมายเลข 4155 บาเจาะ – บ้านทอน

                               - หมายเลข 412 สายเพชรเกษม

                   2. สะพาน

                               - สะพานมีจำนวน - สะพาน

                   3. การจัดการขนส่งมวลชน

                               - รถทัวร์สไหงโกลก – กรุงเทพฯ

                               - รถทัวร์สุไหงโกลก – ภูเก็ต

                               - รถตู้นราธิวาส – หาดใหญ่

                               - รถตู้นราธิวาส – ยะลา

                               - รถ – ยะลา

     5.2 การไฟฟ้า

           - หมู่บ้านที่อยู่ในเขตตำบลแม่มีจำนวนทั้งสิ้น 788 ครัวเรือน

           - มีไฟฟ้าใช้ มีจำนวน 758 ครัวเรือน

           - มีไฟฟ้าโซล่าเซลใช้ มีจำนวน - ครัวเรือน

           - ไม่มีไฟฟ้าใช้ จำนวน 30 ครัวเรือน

     5.3 การประปา

           แหล่งน้ำในพื้นที่ตำบลบาเจาะส่วนใหญ่ได้มาจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่ไหลมาจากไหล่เขามาเป็นลำธารขนาดเล็ก และบึง น้ำตกและประปาหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ก็มีบ่อน้ำขุดสำหรับอุปโภคบริโภค แต่ช่วงหน้าแล้งน้ำในลำธารที่ไหลมาจากไหล่เขาก็จะมีน้ำค่อนข้างน้อยทำให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำไม่เพียงพอในการใช้อุปโภค บริโภค และทำการเกษตร และแหล่งน้ำเราได้มาจาก 2 แหล่งน้ำด้วยกัน ประกอบด้วย

           1. แหล่งน้ำธรรมชาติ

               - แม่น้ำ จำนวน - แห่ง

               - ห้วย/ลำธาร จำนวน - แห่ง

               - คลอง จำนวน 2 แห่ง

               - หนอง/บึง จำนวน - แห่ง

               - น้ำตก จำนวน - แห่ง

          2. แหล่งน้ำที่มนุษย์สร้างขึ้น

              - อ่างเก็บน้ำ จำนวน - แห่ง

              - ฝายน้ำ จำนวน 3 แห่ง

              - ประปาหมู่บ้าน จำนวน 3 แห่ง

     5.4 โทรศัพท์

            จำนวนเครือข่ายการใช้โทรศัพท์ยังไม่มีสัญญาณที่ทั่วถึง แบ่งเป็นส่วนดังรายละเอียดดังนี้

                    - จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคล จำนวน - หมายเลข

                    - จำนวนชุมสายโทรศัพท์ จำนวน - ชุมสาย

                    - หอกระจายข่าวหมู่บ้าน จำนวน 6 หมู่บ้าน

                    - โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีสัญญาณ จำนวน - หมู่บ้าน

     5.5 ไปรษณีย์/การสื่อสาร/การขนส่งวัสดุ ครุภัณฑ์

           ไปรษณีย์หลักอยู่ที่เขตเทศบาลตำบลบาเจาะ รับสินค้าที่ไปรษณีย์ตำบลแม่หวาดไปยังหมู่บ้านของตนเอง เพื่อนำจดหมายและพัสดุไปส่งให้ประชาชนเขตรับผิดชอบของตน

6. ระบบเศรษฐกิจ

     6.1 การเกษตร

           ประชากรในพื้นตำบลบาเจาะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ยางพารา สวนผลไม้ ทุเรียน ลองกอง มังคุด เงาะ ฯลฯ

                   - อาชีพเกษตรกรรม

                   - อาชีพเลี้ยงสัตว์

                   - อาชีพค้าขาย

                   - อาชีพรับจ้างทั่วไป

     6.2 การปศุสัตว์

           ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบการในลักษณะเลี้ยงในครัวเรือนเป็นอาชีพเสริม เช่น การเลี้ยงไก่ เลี้ยงเป็ด เลี้ยงวัว เลี้ยงแพะ

     6.3 การบริการ

           พื้นที่มีสถานที่ให้บริการ ดังรายละเอียดดังนี้

                   - ร้านอาหาร จำนวน 5 แห่ง

                   - ปั้มน้ำมันหลอด จำนวน 1 แห่ง

                   - ร้านบริการ ล้าง อัดฉีด รถยนต์ จำนวน 1 แห่ง

                   - ร้านขายของชำ จำนวน 16 แห่ง

                   - ร้านขายปลีก ส่ง ทางอินเตอร์เน็ต จำนวน 1 แห่ง

                   - ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ ไฟฟ้า จำนวน 1 แห่ง

7. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

 

อบต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

ครัวเรือน

พื้นที่ (ไร่)

(ครัวเรือน)

บ้านบือเจ๊าะ

252

267

98

0

บ้านดูกู

516

567

242

0

บ้านเปาเบาะ

171

182

76

0

บ้านบาดง

278

274

91

0

บ้านดูกูสุเหร่า

460

485

187

0

บ้านบือเจ๊าะ 2

267

286

121

0

สรุปรวม

1944

2031

815

0


     7.1 การเกษตรองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ลักษณะการประกอบอาชีพในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  สามารถปลูกพืชเศรษฐกิจคือ ยางพารา ข้าวนาปี มะพร้าว ลองกอง มังคุด ทุเรียน เป็นต้น สรุปได้ดังนี้

     ด้านการเกษตร

หมู่บ้าน

ชุมชน

นาข้าว

ไร่/ครัวเรือน

สับปะรด

ไร่/ครัวเรือน

ลองกอง

ไร่/ครัวเรือน

เงาะ

ไร่/ครัวเรือน

มังคุด

ไร่/ครัวเรือน

สละ

ไร่/ครัวเรือน

ทุเรียน

ไร่/ครัวเรือน

ยาง

ไร่/ครัวเรือน

ไร้อ้อย

ไร่/ครัวเรือน

มะพร้าว

ไร่/ครัวเรือน

ไร่มันสำปะหลัง

ไร่/ครัวเรือน

ม.1

55/446

6/3

51/138

9/18

15/13

 

10/7

60/120

2/3

55/210

 

ม.3

90/485

9/3

45/161

15/29

21/13

 

18/13

145/1155

2/1

53/197

6/1

ม.5

168/870

6/1

28/97

10/17

19/10

 

19/123

35/55

 

59/258

1/1

ม.6

30/195

 

26/66

9/12

9/12

 

36/30

140/912

 

5/134

 

ม.7

155/675

 

25/81

2/4

7/6

10/10

12/8

25/139

 

10/30

 

ม.8

80/557

 

32/49

11/10

8/8

 

9/5

35/129

 

19/58

 

รวม

578/3,228

21/7

207/592

56/60

79/62

10/10

104/75

440/2600

4/4

201/887

7/3

8. ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม

     8.1 การนับถือศาสนา

               - มีมัสยิด 8 แห่ง

               - สุเหร่า 6 แห่ง

     8.2 ประเพณีและงานประจำปี

               - ประเพณีวันอีด (ฮารีรายอ)

               - ประเพณีวันอาสูรอ

               - ประเพณีวันเมาลิด

               - ประเพณีมหกรรมผลไม้และของดีเมืองบาเจาะ ฯลฯ

     8.3 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น

     ภูมิปัญญาท้องถิ่น

          ประชาชนในเขตตำบลบาเจาะได้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้แก่ วิธีการสานตะกร้าไว้ใช้ในครัวเรือน วิธีการจับปลาตามธรรมชาติเพื่อให้ปลาไม่สูญพันธุ์ วิธีการทำไม้กวาดจากดอกหญ้า น้ำมันสมุนไพรที่ใช้กันทั่วไป และชาวมุสลิมก็มีการทำชุดขันหมากหรือภาษาอิสลามเรียกว่า “บุหงาซีเละ” ถ้าเป็นพวกอาหารการกินก็จะมี กล้วยฉาบ ปลาส้ม ทุเรียนทอด เป็นต้น

     ภาษาท้องถิ่น

               - ภาษามาลายู คิดเป็นร้อยละ 100

     8.4 สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก

           ประชาชนในเขตตำบลบาเจาะได้ผลิตของใช้พื้นเมืองขึ้นใช้ในครัวเรือนและเหลือเอาไว้จำหน่ายบ้าง ได้แก่ ไม้กวาดดอกหญ้า ตะกร้าสานพลาสติก กล้วยฉาบ

9. ทรัพยากรธรรมชาติ

     9.1 น้ำ

          น้ำที่ใช้ในการอุปโภค บริโภค เป็นน้ำที่ได้จากน้ำฝนและน้ำป่าที่ไหลลงมาจากภูเขาเป็น ลำธาร ห้วย หนอง บึง และน้ำตก พร้อมทั้งมีการสร้างฝายกั้นน้ำเพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้ง ซึ่งจะมาต่อท่อระบบส่งน้ำทำเป็นประปาหมู่บ้าน แต่ก็ยังไม่เพียงพอในช่วงเหน้าแล้งเพราะฝนไม่ตกน้ำที่ไหลจากไหล่เขาลงมาลำธารแห้งไม่มีน้ำกักเก็บได้ ก็จะมีความลำบากในการใช้น้ำอุปโภค บริโภค และทางการเกษตรไม่เพียงพอ

     9.2 ป่าไม้

          ป่าไม้ในเขตตำบลบาเจาะจะเป็นไม้ยืนต้น ถ้าเข้าไปในเขตป่าด้านบนของภูเขาจะเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เป็นป่าดงดิบชื้นมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ และเมื่อเข้าเขตพื้นที่ทำกินของประชาชนป่าไม้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ยางพารา และเป็นต้นไม้สวนผลไม้ของประชาชนเป็นจำพวกต้นทุเรียน ต้นลองกอง ต้นมังคุด ต้นเงาะ เป็นต้น

     9.3 ภูเขา

          ในเขตตำบลบาเจาะส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นที่ราบเพียงเล็กน้อย และพื้นที่ทำกินของประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเป็นภูเขาและทุ่งนา

10. การแก้ปัญหาในพื้นที่

   1) สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยร่วมมือกับทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็น อำเภอ ตำรวจ โรงพยาบาล สาธารณสุข ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ กับชุมชน ให้ประชาชนเกิดความไว้วางใจและได้รับความคุ้มครองทางสังคม มีความเป็นกลาง รับทราบปัญหาและเร่งแก้ปัญหาให้ประชาชน

   2) กระจายเงินอุดหนุนช่วยเหลือประชาชนในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านอย่างเท่าเทียมกัน

   3) ส่งเสริม สนับสนุน ทางด้านการศึกษา โดยการสนับสนุนจัดกิจกรรมให้เด็กได้รับความรู้ต่าง ๆ

   4) อำนวยความสะดวก ประสานงาน ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในการใช้ประโยชน์จากดินและน้ำให้เหมาะสมกับพื้นที่ของชุมชน เพื่อพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส

   5) ส่งเสริมกิจกรรมให้ชุมชนปลอดสิ่งเสพติด เช่น จัดกิจกรรมให้เยาวชนได้ร่วมกิจกรรม

   6) ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์

   7) สร้างกิจกรรมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของประชาชน