Home

Home

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่่วนตำบลบาเจาะ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า และการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีนายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ/ผอ.ศปก.อ.บาเจาะ เป็นประธาน และมีผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมฯการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามภารกิจ และนโยบายของรัฐบาลในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นการบริหารจัดการขยะ อปท. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบช่วยเหลือประชาชน ๒๕๖๖ การแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันศุกร์ ที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2566  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบืเจ๊าะ ได้ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินครั้งนี้

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 โครงการเมาลิดสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลเจาะ   วันอาทิตย์ ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2566 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  นำโดยนายอินเลียส์  หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรอบต.บาเจาะ ประชาน และเยาวชนศูนย์ตาดีกาทุกหมู่ของตำบลบาเจาะ ร่วมกิจกรรม "โครงการเมาลิดสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วตำบลบาเจาะ"  ณ มัสยิดริยาฎอตุลญันนะห์ หมู่ที่ 5 บ้านเปาเบาะ ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จึงประชาสัมพันธ์รรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนผู้ปกครองและเด็กเล็กทุกท่าน ร่วมกันสวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) เมื่อขับขี่จักรยานยนต์ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป