Uncategorised

เขียนโดย ซูไฮดา ยะปาร์
หมวด:

รายงานการประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๕

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ  สมัยเเรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ครั้งเเรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เขียนโดย Super User
หมวด:

เขียนโดย ซูไฮดา ยะปาร์
หมวด:

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2565

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนมีนาคม 2565

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ  ในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2565

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนมกราคม 2565

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนธันวาคม 2564

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนธันวาคม 2564

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนพฤศจิกายน 2564

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2564

      ➤  สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ในรอบเดือนตุลาคม 2564