ศพด.อบต.บาเจาะ

เขียนโดย Super User

ทะเบียนปราชญ์สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ฐานข้อมูลลานกีฬาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

ลานกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

แผนพัฒนาการศึกษา 4 ปี

แผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา

แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ

รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน

การประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน(SAR)