รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

เขียนโดย รอฮานา

รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566   ดาวน์โหลด
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลด
  องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ งบแสดงฐานะการเงินณ วันที่ 30 กันยายน 2564    ดาวน์โหลด
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลด
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ดาวน์โหลด
องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ดาวน์โหลด
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลด