ประกาศราคากลาง ปี 2563

เขียนโดย รอฮานา

ประกาศราคากลาง ปี 2563

 

  -  รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแชมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นร.ธ.๔๗-๐๒ สายบือเจ๊าะชีแย-บือเจ๊าะ ๑ หมู่ที่ ๘

  -  รายงานผลการกำหนดราคากลาง โคงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน๕๐ คน(ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือเจ๊าะ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจ๊าะ หมู่ที่ ๗ บ้านดูกูสุเหร่า

  -  รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบน้ำล้นพร้อมผนังกั้นเซาะได้ดิน สายพงจือนิริง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านบาดง