ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ พ.ศ. ๒๕๖๖