โครงการปั่นจักรยานรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เดือนรอมฏอน

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

โครงการปั่นจักรยานรณรงค์ ลด ละ เลิกสูบบุหรี่ เดือนรอมฏอน  วันที่ 20 เมษายน 2561 ต้นทาง อบต.บาเจาะ - มัสยิด 300 ปี ตะโล๊ะมาเนาะ