การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปี 2567

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้จัดประชุมประจำเดือน ผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล ประจำเดือน มีนาคม 2567 ประกอบไปด้วย นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เป็นประธาน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ พนักงานส่วนตำบลทุกท่าน เพื่อปรึกษาหารือ การจัดกิจกรรมละศีลอด ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว