จัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย รอฮานา

ประกาศราคากลาง ปี 2564

 

  - โดรงการซ่อมแซมฝายคอนกรีดเสริมเหล็ก สายพงจือนิริง ช่วงที่1และ2 หมู่ที่ 6 บ้านบาดง

 - โครงการก่อสร้างถนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงจื่อนิริง บ้านบาดง หมู่ที่ 6 เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายพงจือนิริง บ้านบาดง หมู่ที่ 6 ช่วงที่1 ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 230.00 เมตร ช่วงที่2 ขนาดกว้าง 4.00เมตร ยาว 110.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวม 1,360 ตารางเมตร

 - โครงการบุกเบิกถนนผิวทางดินลูกรัง สายต้นตาล-ดาแลปอเนาะ หมู่ที่ 3 บ้านดูกู

 - โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายเปาเบาะ-ทุ่งนา หมู่ที่ 5 บ้านปาเบาะ

 -  โครงการตามงบอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการ ก่อสร้างถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายมัสยิด หมู่ที่ 8 บ้านบื่อเจ๊าะ

 - โครงการปรับปรุงถนนแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นตาล-กูโบร์แชมะ หมู่ที่ 3 บ้านดูกู ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 645.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,225.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

 - โครงการตามงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการปรังปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนารีบีสู หมู่ที่ 6 บ้านบาดง

 - โครงการจัดทำแผนที่ภาษี   

 - โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกสายกูโบร์กือรง-ชลประทาน หมู่ที่1บ้านบือเจ๊าะ

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

  -  รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแชมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นร.ธ.๔๗-๐๒ สายบือเจ๊าะชีแย-บือเจ๊าะ ๑ หมู่ที่ ๘

  -  รายงานผลการกำหนดราคากลาง โคงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน๕๐ คน(ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือเจ๊าะ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจ๊าะ หมู่ที่ ๗ บ้านดูกูสุเหร่า

  -  รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบน้ำล้นพร้อมผนังกั้นเซาะได้ดิน สายพงจือนิริง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านบาดง

เขียนโดย รอฮานา

ประกาศราคากลาง ปี 2563

 

  -  รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแชมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นร.ธ.๔๗-๐๒ สายบือเจ๊าะชีแย-บือเจ๊าะ ๑ หมู่ที่ ๘

  -  รายงานผลการกำหนดราคากลาง โคงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดไม่เกิน๕๐ คน(ฐานแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบือเจ๊าะ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจ๊าะ หมู่ที่ ๗ บ้านดูกูสุเหร่า

  -  รายงานผลการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแบบน้ำล้นพร้อมผนังกั้นเซาะได้ดิน สายพงจือนิริง (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๖ บ้านบาดง