เดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ
หมวด:

สถิติการให้บริการประชาชนของเทศบาลตำบลบูเกะตา
ประจำปีงบประมาณ 2563 (เมษายน - กันายายน)

 

เรื่องที่ให้บริการ จำนวนผู้ขอใช้บริการ (คน)
  ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ 20
  ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด 28
  ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนผู้พิการ 5
  ยื่นคำขอผู้ป่วยเอดส์  -
  ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนพาณิชย์ 4
  ยื่นคำขอใช้บริการติดประกาศที่ดิน 17
  ยื่นคำขอใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร 5
  ยื่นคำขอถังขยะ 28
  ยื่นคำขอใช้บริการรถดูดสิ่งปฏิกูล 11
  ยื่นคำขอใช้บริการรถดับเพลิง/บริการน้ำ 1
  ยื่นคำขอใช้บริการสนามกีฬา -
  ยื่นชำระภาษีบำรุงท้องที่ -
  ยื่นชำระภาษีป้าย 9
  ยื่นชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน -
  ยื่นคำขอข้อมูลข่าวสารของราชการ 2
  ยื่นคำขอร้องทุกข์ 1