รายงานการประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๕

เขียนโดย ซูไฮดา ยะปาร์
หมวด:

รายงานการประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๕

- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยวิสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๕
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ  สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ  สมัยเเรก ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕
- รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ครั้งเเรก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕