ประกาศราคากลาง ประจำปี 2566

เขียนโดย นิโซเฟีย นิมะ
หมวด:
โครงการถ่อสร้างถนนแอสฟิลห์ติกคอนกรีต. สายกูโบร์กูวิง-ชูวี  หมู่ที่ ๘ บ้านบือเจ๊าะ รหัสสายทาง นธ.ถ.๔๓- ๐๒๔.ขนาดถนน (ช่วงที่ ๑ ) กว้าง ๕.๐๐ เมตร. ยาว.๔๒ต.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร.(ช่วงที่ ๒)
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง นธ.ถ.47-003 สายบือเจ๊าะ - กระทง หมู่ที่ 1 บ้านบือเจ๊าะ ตำบลบาเจาะ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,080.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,400.00 ตารางเมตร
จ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเทล็กพร้อมสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นธ.ถ47-005 สายลูโบะปาแย หมู่ที่ ๓  บ้านดูกู ตำบลบาเจาะ อำเกอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส 
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ราคา ๑,๒๒๐,๐๐๐-บาท จำนวน ๑ คัน
โครงการก่อสร้างถนนคอนรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านดูกูสุเหร่า ตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส