งานบริการการจัดเก็บภาษี

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

งานบริการการจัดเก็บภาษี

วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ"ประชาชนมีคุณภาพ สาธารญปโภคทั่วถึงพึ่งพาตนเองด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ดาวน์โหลด
ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลด
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลด
รวมกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลด