รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

รายงานการติดตาม และประเมินผลแผน

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

 รายงานผลการติดตามและประเมิแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปิ๊งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖ ๑-๒๕๖๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒