รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   ดาวน์โหลด
รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗   ดาวน์โหลด
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   ดาวน์โหลด
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖   ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

  ดาวน์โหลด

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  ดาวน์โหลด
 การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓   ดาวน์โหลด

 การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงนประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

  ดาวน์โหลด