การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปี 2565

เขียนโดย รอฮานา

     

การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ประจำปี 2565

     เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบไปด้วย นายอินเลียส์  หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เป็นประธานกรรมการ ผู้แทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ บุคคลภายนอกได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากชุมชน/หมู่บ้าน ผู้แทนภาคราชการ และตัวแทนประชาคมเป็นกรรมการ โดยประชุมเพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีการพิจารณาเพิ่มเติมโครงการในส่วนของ แบบ ผ.01 จำนวน 6 โครงการ และ โครงการเกินศักยภาพ แบบ ผ.02 จำนวน 3 โครงการ เพื่อตอบสนองและแก้ไขความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ