กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปี ๒๕๖๔

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

   -  เรื่อง แจ้งกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

   - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๔

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

   -  เรื่อง แจ้งกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

   -  ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี ๒๕๖๔ และสมัยประชุมสภา สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕