นัดประชุมสภา ๒๕๖๔

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1

   -  เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1

  -  เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริทารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

 

สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1

  -  เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริทารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔

 

 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2

  -  เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริทารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔