โครงการแข่งกีฬา อบต.บาเจาะ ต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565