โครงการตาดีกาสัมพันธ์ตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ 2566

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 โครงการตาดีกาสัมพันธ์ตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม 2566 ณ ลานองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ กลุ่มเป้าหมาย: เด็ก เยาวชน และประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จำนวน 715 คน วัตถุประสงค์: 1.เพื่อส่งเสริมความรัก สามัคคีระหว่างสถาบันสอนศาสนา เด็ก เยาวชน  และประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่อบต.บาเจาะ 2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน และประชาชนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เสริมสร้างพลานามัยให้สมบูรณ์และห่างไกลยาเสพติด 3.เพื่อให้เยาาวชน และประชาชนได้แสดงออกซึ่งความสามารถทางด้านกีฬา และทางด้านวิชาการอย่างเต็มศักยภาพ 4.เพื่อปลูกฝั่งให้เยาวชน และประชาชนรู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีมฯ 4.เพื่อให้เยาวชน และประชาชนเกิดความสนุกสนานและผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียน และการทำงาน