โครงการทันตสุขภาพในเด็กก่อนวัยเรียน

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ.2566  ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ ม.7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส   กลุ่มเป้าหมาย: ผู้ปกครอง เด็กก่อนวัยเรียน คณะกรรมการศพด.บือเจ๊าะ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 100 คน  วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อให้เด็กเล็กได้รับการส่งเสริมสุขภาพในช่องปากและฟัน จำนวน 29 คน  2. เพื่อลดอัตราฟันฟุในเด็กเล็ก  3. เพื่อให้ผู้ปกครอง คณะกรรมการศูนย์ฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง ได้มีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพช่องปากและฟันอย่างถูกวิธี จำนวน 71 คน  4. เพื่อให้ผู้ปกครองตระหนักถึงการมีทันตสุขภาพที่ดีของเด็กตั้งแต่วัยเยาว์วัย