ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบืเจ๊าะ ได้ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2566

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันศุกร์ ที่ 29 เดือนกันยายน พ.ศ.2566  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบืเจ๊าะ ได้ดำเนินการประเมินผลการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ประจำปีงบประมาณ 2566 ตำแหน่งครู (ยังไม่มีวิทยฐานะ) เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา และเพื่อใช้เป็นคุณสมบัติในการขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ ทั้งนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินครั้งนี้