นายกองค์การบริหารส่่วนตำบลบาเจาะ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า และการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๓๐ น. เป็นต้นไป นายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่่วนตำบลบาเจาะ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมเสวนากาแฟยามเช้า และการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีนายประภาส หมีดเส็น นายอำเภอบาเจาะ/ผอ.ศปก.อ.บาเจาะ เป็นประธาน และมีผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกิจกรรมฯการประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสัญจร ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ทั้งนี้ เพื่อพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามภารกิจ และนโยบายของรัฐบาลในบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่นการบริหารจัดการขยะ อปท. แนวทางปฏิบัติตามระเบียบช่วยเหลือประชาชน ๒๕๖๖ การแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ สถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๖ ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส