กิจกรรมเด็กและเยาวชน

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 วันพฤหัสบดี ที่ 11 เดือนมกราคม 2567 นำโดย นายอินเลียส์  หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ พร้อมด้วยผู้บริหาร ปลัดฯ เจ้าหน้าที่ และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊ะ ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเด็กและเยาวชน เพื่อให้เด็กได้รับการส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และเป็นการส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถ กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบือเจ๊าะ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ หมู่ที่ 7 ต.บาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส