รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศ บนเส้นทางชีวิต โดยมูลนิธิเพื่อสังคมไทย

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

🏆 รางวัลไทย…รางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต 🏆

🏆"รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี"✅ และ
🏆"รางวัลนักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี"✅
🔴 ประจำปี 2567 สาขา การส่งเสริมการมีส่วนร่วม

🎉⭐️ ขอแสดงความยินดีกับนายอินเลียส์ หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้รับรางวัล เกียรติคุณ "รางวัลไทย" 👏👏

🟧 ซึ่งได้รับการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ทั้ง 5 ด้าน
1. การบริหารจัดการ
2. การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
3. การบริหารการเงินการคลัง
4. การบริการสาธารณะ
5. ธรรมาภิบาลผ่านเกณฑ์มาตรฐาน และผ่านเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

🟧 จึงได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการ เห็นพ้องกันว่าเป็น "องค์กร" และ "ผู้นำ" ที่มีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานประสบความสำเร็จในการดูแลประชาชน มีผลงานเชิงประจักษ์ เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม สังคม และประเทศชาติ ✅

🟧 ดำเนินการโดยโครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย ✅

#รางวัลไทยรางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต
#รางวัลองค์กรดีเด่นแห่งปี
#รางวัลผู้นำท้องถิ่นดีเด่นแห่งปี
#โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน
#มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
#โครงการเสริมสร้างการบริหารและพัฒนาท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ