LocalQuarantineองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   ร่วมต้อนรับ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมคณะฯ ตรวจความพร้อมศูนย์สถานที่กักกัน Local Quarantine องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ