การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

เขียนโดย รอฮานา

     

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตราฐานทางจริยธรรม

     เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้นสององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นายอินเลียส์  หะยีมาหะมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปี 2565 ตามแผนงานบริหารทั่วไป เพื่อกำหนดค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรตามมาตราฐานทางจริยธรรม โดยมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับวัฒนธรรมองค์กรต่อการบริการประชาชนและการดำเนินงานให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรม

เป็นคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จำนวน 55 คน

          -คณะผู้บริหาร 4 คน

          -สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ 6 คน

          -ข้าราชการ 15 คน

          -พนักงานจ้างตามภารกิจ 5 คน

          -พนักงานจ้างทั่วไป 1 คน

          -พนักงานจ้างเหมา 24 คน