แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เขียนโดย รอฮานา
หมวด:

 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   - แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. 2566 

   - แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

   -  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

   -  ผังกระบวนการร้องเรียนทุจริต

   -  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

   -  การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี พ.ศ.2564

   -  การรายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน