ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต

เขียนโดย ชาคริต ปะนาฆอ

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ตามแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ คณะผู้บริหารและพนักงานส่วนตำบล รวมกันรับทราบแนวทางการป้องกันการทุจริต