ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปี ๒๕๖๖