ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปี ๒๕๖๖

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ประจำปี ๒๕๖๖
 - เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๖
 - เรื่อง เปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
 - เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
 - เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖
 - เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖
 - เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖