เเจ้งกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ 2566

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ
เเจ้งกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ 2566
 - เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 - เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
 - เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
 - เรื่อง แจ้งกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 - เรื่อง แจ้งกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 - เรื่อง แจ้งกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖