นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยวิสามัญ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ
นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยวิสามัญ  ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖
 - เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 - เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
 - เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
 - เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
 - เรื่อง นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖