รายงานการประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๖

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ
รายงานการประชุมสภา ประจำปี ๒๕๖๖
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖
 - รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖