ร่วมรณรงค์หมวกกันน็อคในศูนย์เด็กเล็ก

เขียนโดย อีรฟาน ประสิทชัยวุฒิ

 การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะตามมติคณะรัฐมนตรี เห็นชอบโครงการปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีส่วนร่วมและสนับสนุนการดำเนินโครงการดังกล่าว ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ จึงประชาสัมพันธ์รรณรงค์การสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิญชวนประชาชนผู้ปกครองและเด็กเล็กทุกท่าน ร่วมกันสวมหมวกนิรภัย (หมวกกันน็อค) เมื่อขับขี่จักรยานยนต์ทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของตัวท่านเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป