ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562

เขียนโดย ฟัดดีล มะมิงซี

   เมื่อวันพุธ ที่ 26 กันยายน 2561 กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนสุขภาพตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 ขึ้น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนสุขภาพตำบล และนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการพัฒนาสุขภาพของประชาชนให้มีสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน โดยมีตัวแทนกลุ่มสตรี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ครู โรงพยาบาลบาเจาะ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ เป็นต้น และนำร่างแผนสุขภาพตำบลเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป